Maligayang pagbisita sa website ng Tanggapan ng Assessor-Recorder. Isang karangalan at pribilehiyo ang magsilbi bilang inyong Assessor-Recorder. Ako ay nangangako na magbibigay ng mahusay na serbisyo sa mamamayan ng San Francisco. Ang aking pangunahing mga prayoridad ay tiyakin ang patas na mga assessment, pagtatala ng mga dokumento na may integridad, at kahusayan sa pamahalaan. Sa mahigit sa 205,000 na mga parcel sa 49 milya kwadrado at mahigit sa 400,000 na mga dokumentong naitatala taun-taon, ipinagmamalaki kong maging bahagi ng isang departamento  na naghahatid ng kaukulang pondo para sa mga napakahalagang serbisyong pampubliko kabilang ang pulis, bumbero, mga pampublikong paaralan, kalusugan, mga serbisyo sa inyong pook-tirahan, pampublikong aklatan, at iba pang mga programang panlipunan para sa ating siyudad..

Para sa impormasyon tungkol sa aming mga serbisyo, mangyaring makipag-ugnayan sa Customer Service Center ng San Francisco 311 para sa libreng tulong sa mahigit 100 wika, 24 oras bawat araw, pitong araw sa isang linggo, 365 araw sa isang taon kasama ang pista opisyal.

Sa loob ng San Francisco: Tumawag sa 311. Press 4. Sa labas ng San Francisco: Tumawag sa (415) 701-2311. Press 4. TTY: (415) 701-2323.  

Lubos na Gumagalang,

Joaquín Torres
Assessor-Recorder