On Monday, April 29, the Office of the Assessor-Recorder will transition to a new main office phone number, 628-652-8100. For the 12 months following this transition, constituents who call the Office’s prior phone number will automatically be transferred to our new line. As part of this transition, the Office is instituting key upgrades to improve the experience that San Franciscans have when calling us. To learn more, click here.

ALAM MO BA NA ANG may ari ng mga ari-arian sa California ay maaring iwasan ang bagong tasa para sa pangkaraniwang halaga kung ang ari-arian ay ililipat galing sa magulang, anak ,o lolo o lola? Maari lang tingnan sa ibaba ang karagdagang impormasyon.

Fact Sheet: 

https://www.sfassessor.org/sites/default/files/documents/ARS_Factsheet_Prop58_193_Filipino_0.pdf

Mga Bagay Na Dapat Malaman Sa Paglipat Ng Ari-Arian: 

https://www.sfassessor.org/sites/default/files/documents/ARS_factsheet_PropertyTransfer_Filipino.pdf

Pagkalibre ng May-ari ng Bahay: 

https://www.sfassessor.org/sites/default/files/documents/ARS_factsheet_Homeowners%20Exemption_Filipino.pdf


Download Notice

Last updated: 12/12/20